Jumaat, 27 Mac 2009

Nota Padat KAJIAN SOSIAL_HBSS1103 – edisi imann9969

TOPIK 1 : STRUKTUR KURIKULUM KAJIAN SOSIAL
PENGENALANAnda biasa dengan struktur Kurikulum Baru Sekolah Rendah? Kalau biasa, apa pula mata pelajaran yang terkandung dalam disiplin Kajian Sosial dalam sistem persekolahan rendah di negara kita? Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan merupakan dua mata pelajaran yang tertakluk di bawah disiplin Kajian Sosial. Kedua-dua mata pelajaran ini diajar di sekolah rendah pada Tahap 2. Pengajaran kedua-dua mata pelajaran ini amat penting diketahui dan kuasai oleh guru-guru supaya pembelajaran menyeronokkan, merangsang dan aktif di samping membantu mencapai hasrat yang diinginkan dalam matlamat mata-mata pelajaran tersebut. Tajuk ini memberi pendedahan tentang matlamat, latar belakang, objektif, organisasi huraian dan isi kandungan Kajian Tempatan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Semakan) (KBSR yang telah disemak semula buat kali kedua sejak tahun 2004), dan mata pelajaran baru iaitu Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Huraian Sukatan kedua-dua mata pelajaran ini diberi penjelasan untuk membantu guru supaya lebih bersedia dari segi kandungan sukatan dengan lebih mendalam. Dalam tajuk ini juga diberi penerangan tentang pelbagai sumber pengajaran dan pembelajaran Kajian Tempatan termasuk penggunaan media elektronik yang boleh membantu guru melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan.
OBJEKTIFDi akhir topik ini, anda seharusnya dapat:1. menjelaskan latar belakang, matlamat dan objektif Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik dan Kewarganengaraan (KBSR);2. menjelaskan dan menghuraikan Huraian Sukatan Pelajaran Tahun 4, 5 dan 6 Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik dan Kewarganengaraan (KBSR) dengan menggunakan pengurusan grafik;3. menyusun ruang liput isi kandungan mata pelajaran Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik dan Kewarganengaraan Tahun 4, 5 dan (KBSR);4. mengklasifikasikan sumber-sumber yang berkaitan dengan pengajaran pembelajaran tajuk-tajuk dan isi kandungan Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan Tahun 4, 5 dan 6 serta Pendidikan Sivik dan Kewarganengaraan Tahun 4, 5 dan 6 (KBSR); dan5. memilih bahan sumber yang sesuai supaya pengajaran menjadi lebih berkesan dan menarik

GAMBARAN KESELURUHAN TOPIKTopik 1 ini bermula dengan pengenalan dan perspektif disiplin sains sosial dan mata pelajaran yang berkaitan dalam sistem persekolahan sekolah rendah negara. Latar belakang disiplin ini dihuraikan supaya guru-guru yang mengajar berada dalam keadaan yang jelas dan tidak tertanya-tanya akan bentuk bidang ini yang merentas pelbagai disiplin. Seterusnya anda akan dibawa untuk membincang skop dan pemetaan sukatan pelajaran Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (KBSR) supaya anda dapat kefahaman yang jelas dan padu sebelum boleh mengajar kedua-dua mata pelajaran ini dengan baik di sekolah. Untuk menjadikan pengajaran dan pembelajaran berkesan dan bermakna, sumber pengajaran dan pembelajaran harus diketahui oleh anda sebagai guru. Mengapa dikatakan demikian? Ini adalah kerana sumber pengajaran dan pembelajaran merupakan katalist kepada kelancaran proses pencapaian hasil pembelajaran. Jenis-jenis sumber dari pelbagai bentuk harus diketahui supaya anda lebih yakin untuk menyampai pengajaran dan pembelajaran kepada murid anda.1.1 SUKATAN PELAJARAN1.1.1 Latar Belakang dan PengenalanKursus Kajian Sosial dalam kurikulum Sarjana Muda Pengajaran (Pendidikan Rendah) dengan Kepujian digubal untuk menyediakan guru dengan pengetahuan dan kemahiran pengajaran mata pelajaran disiplin Kajian Sosial di sekolah rendah. Sukatan pelajaran dalam kursus Kajian Sosial ini merangkumi bidang sains kemanusiaan dan sains kemasyarakatan iaitu pengintegrasian disiplin sosiologi, sejarah, ekonomi, geografi dan sains politik. Pengintergrasian disiplin-displin ini dibuat untuk mengkaji dan melihat pola interksi manusia dalam pelbagai budaya. Hal ini dilaksanakan agar pengajian secara menyeluruh tentang budaya kehidupan manusia sejagat amnya dan masyarakat Malaysia khususnya dapat dibuat. Sukatan pelajaran ini dirangka sebegitu rupa supaya dapat menyediakan guru-guru berpengetahuan luas dalam bidang kemanusiaan dan kemasyarakatan serta berketrampilan sesuai dengan kehendak pendidikan terkini. Kandungan sukatan dalam kursus ini menumpukan kepada penyediaan guru untuk mengajar mata pelajaran Kajian Tempatan dan mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan dalam sistem sekolah rendah di negara ini. Semua tajuk dalam modul kursus menjurus kepada matlamat ini. Anda sebagai guru yang akan melibatkan diri dengan pengajaran bidang kajian sosial haruslah mempunyai ilmu yang jauh lebih mendalam dari apa yang terdapat dalam kandungan kedua-dua mata pelajaran tersebut. Selaras dengan senario ini, perlulah dijelaskan dalam Modul 1 ini, latar belakang kedua-dua mata pelajaran tersebut satu persatu. Kita mulakan dengan Kajian Tempatan terlebih dahulu.Sebahagian daripada anda mungkin pernah mengajar subjek Kajian Tempatan (KT) dan sebahagian yang lain sekurang-kurangnya tahu bahawa mata pelajaran ini telah diajarkan di sekolah rendah. Cuba imbas kembali, bilakah KT mula diperkenalkan dalam sistem persekolahan di negara kita? Pada pandangan anda,apakah matlamat subjek ini diperkenalkan?Pernahkah anda diperkenalkan kepada Model Konseptual Pendidikan Guru?
a. Kajian TempatanKajian Tempatan mula diperkenalkan dalam Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) pada tahun 1994 dan diajar di sekolah rendah mulai Tahap 2 iaitu pada Tahun 4, 5 dan 6 persekolahan. Ini bermakna, lingkungan umur murid yang mengikuti mata pelajaran tersebut adalah di antara 10 tahun hingga 12 tahun. Mengapakah pada peringkat umur sebegini murid-murid telah didedahkan dengan perkara-perkara yang berkait dengan bidang sosiologi, sejarah, ekonomi, geografi dan sains politik? Bukankah mereka terlalu muda untuk dibebani dengan perkara-perkara sedemikian? Sekiranya anda mempunyai pandangan tentang persoalan ini, ambil pen dan kertas dan catatkan pandangan anda itu. Anda seharusnya tahu bahawa setiap pandangan yang anda berikan adalah hak anda.Namun, sekiranya anda tidak ada idea tentang perkara yang dibincangkan, jangan risau buat masa ini. Mungkin anda letih. Rehat sebentar, bancuh secawan kopi dan hirup kopi tersebut. Sudah segar kembali? Sambung tugas anda dengan melayari internet untuk mencari bahan-bahan yang berkaitan.Menurut Piaget (1969), murid dalam lingkungan umur 10 hingga 12 telah mencapai tahap untuk memahami konsep positif dan negatif. Merujuk kajian awal Piaget (1937), kanak-kanak dalam lingkungan umur ini mengalami proses kognitif yang membantu mereka memahami sesuatu konsep. Bahan maujud yang mereka lihat dan kenal boleh membantu mereka membentuk konsep tentang sesutu perkara atau benda. Sebagai contoh, murid boleh mengenali pokok, bakul, rumah atau jambatan apabila mereka melihat rupa, bentuk, warna, saiz atau kegunaannya pada mereka. Oleh kerana organisasi kandungan dan bidang pembelajaran Kajian Tempatan merangkumi bidang kemanusiaan dan kemasyarakatan (iaitu berkaitan dengan manusia dan masyarakat), murid di Tahun 4, 5 dan 6 diandaikan dapat memahami dan menghayati aspek ini apabila mereka didedahkan kepada konsep Rumah Sebagai keperluan Asas (Tema 1) hingga ke konsep yang lebih luas iaitu Kejayaan dan Kebanggaan Negara (Tema 6).Merujuk teori yang dikemukakan oleh Piaget di atas, cuba fikirkan apakah matlamat subjek Kajian Tempatan. Catatkan apa yang telah anda fikir itu di dalam buku catatan anda. Maklumlah, sebagai manusia kadang kala kita terlupa apa yang telah kita dapat hari ini apabila ditanya hari esoknya.1.1.2 MatlamatSekarang kita lihat pula matlamat KajianTempatan sebagai satu mata pelajaran di sekolah.

Topik 1 Tutorial

TOPIK 2 TEORI KECERDASAN PELBAGAI DAN PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
PENGENALANTopik ini menghuraikan tentang teori kecerdasan pelbagai, pendekatan konstruktivisme, pembelajaran kontekstual dan penyelesaian masalah melalui inkuiri penemuan untuk diaplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Kajian Sosial. Teori kecerdasan pelbagai menghuraikan manusia mempunyai cara tertentu untuk menerima dan memahami sesuatu ilmu. Pendekatan konstruktivisme pula memandu pelajar untuk mencari penyelesaian masalah sama ada secara konteks atau pengalaman sebenar yang merangsang mereka untuk memperoleh penemuan berasaskan bukti.OBJEKTIFDi akhir topik ini, anda seharusnya dapat:1. menjelaskan teori kecerdasan pelbagai;2. menghuraikan gaya pembelajaran murid dan cara untuk mengpalikasikanya dalam pengajaran;3. menghuraikan teori konstruktivisme dan kontekstual dan aplikasinya dalam pengajaran dan pembelajaran; dan4. menghuraikan pendekatan penyelesaian masalah dan inkuri penemuan dan kesesuaiannya dalam pengajaran pembelajaran.GAMBARAN KESELURUHAN TOPIKDalam pengajaran, perancangan instruksional harus mengambil kira aspek kognisi dan kaitannya dengan strategi praktikal dalam pembelajaran. Ini memberi asas kepada penyusunan strategi pengajaran yang boleh melibatkan murid mengembangkan kemahiran berfikir supaya pembelajaran bermakna kepada mereka. Dengan itu kefahaman tentang teori kecerdasan pelbagai akan membantu seorang guru menguasai kemahiran mengajar dengan lebih baik. Ini adalah kerana teori ini mengandaikan setiap individu mempunyai gaya dan cara pembelajaran yang berbeza dan dalam kadar yang pelbagai pula. Pemahaman dalam pendekatan konstruktivisme dan pembelajaran secara konteksual juga akan membantu guru menyusun strategi pengajaran dan pembelajaran berdasarkan latar belakang murid yang lebih spesifik. Kefahaman aspek teori dan pendekatan ini akan membantu guru untuk melaksanakan pengajaran bidang kajian sosial dengan lebih berkesan kerana bidang kajian sosial amatlah berkait rapat dengan kehidupan seharian, budaya dan masyarakat termasuk pelajar. Aspek ini boleh digunakan oleh guru sebagai asas rangsangan pembelajaran.Topik ini telah menghuraikan tentang dimensi pembelajaran, konsep Teori Kecerdasan Pelbagai, pendekatan konstruktivisme dan pembelajaran kontekstual serta penyelesaian masalah melalui inkuiri-penemuan. Kesemua ini boleh diringkaskan sebagai:• Teori Kecerdasan Pelbagai mengaitkan bahawa seseorang itu mempunyai gaya pembelajaran yang tersendiri yang boleh mempengaruhi cara ia bertindak dan berinteraksi• Pendekatan Konstruktivisme memberi penjelasan murid membina sendiri pengetahuan secara aktif dengan berpandukan pengetahuan atau pengalaman sedia ada. Dalam proses tersebut, murid akan menyesuaikan pengetahuan yang diperolehi dengan pengetahuan sedia ada untuk membina pengetahuan baru.• Penyelesaian masalah melalui inkuiri-penemuan memberi peluang kepada murid memperolehi pengalaman melalui daya usaha mereka sendiri dan guru hanya sebagai pembimbing dalam pembelajaran.

Topik 2 Tutorial

Latar belakang Teori Kecerdasan Pelbagai (Multiple Intelligences) yang diasaskan oleh Howard Gardner (1983) menyatakan bahawa manusia mempunyai sekurang-kurangnya lapan kecerdasan (intelligences): merangkumi pelbagai kebolehan, keupayaan, bakat atau kemahiran yang wujud secara semulajadi. Jenis kecerdasan yang dikenal pasti adalah visual-linguistik, logik-matematik, visual-ruang, kinestetik, muzik, interpersonal, intrapersonal dan naturalis. Gardner menjelaskan bahawa setiap kecerdasan adalah berasingan dan tidak saling bergantung - seseorang mungkin lemah dalam sesuatu bidang kemahiran tetapi cemerlang dalam domain (bidang kecerdasan) yang lain. Menurut beliau lagi, setiap individu mempunyai kelapan-lapan kecerdasan tetapi pada darjah atau kadar yang berbeza-beza dari segi kekuatan dan kemahiran. Kecerdasan tersebut boleh dikembangkan menerusi pendidikan, pengalaman dan persekitaran.Teori IQ (berasaskan kepada kecerdasan logik-matematik dan verbal-linguistik) pula mengandaikan bahawa potensi intelek seorang individu itu adalah tetap, ditentukan secara genetik dan boleh diukur pada peringkat usia muda serta akan menentukan potensi individu manusia. Gardner pula melihat fungsi kognitif dalam pandangan yang lebih luas, bertentangan dengan definisi kecerdasan mengikut Teori IQ.Gardner telah mendefinisikan kecerdasan sebagai satu set kemahiran yang membolehkan seseorang itu menyelesaikan masalah atau menghasilkan keluaran atau perkhidmatan yang bernilai kepada budayanya. Oleh yang demikian, teori Gardner telah menyediakan rangka kerja untuk satu perubahan (metamophosis) pendidikan dalam semua peringkat pembelajaran.Rumusan Definisi Teori Kecerdasan Pelbagai1. Satu set kemahiran yang membolehkan individu menyelesaikan masalah sebenar yang dihadapi dalam kehidupannya.
2. Kebolehan mencipta barangan atau perkhidmatan yang bernilai dalam lingkungan budayanya.
3. Potensi mencari atau mencipta masalah yang membolehkan individu memperolehi pengetahuan baru.Prinsip-Prinsip Teori Kecerdasan Pelbagai1. Terdapat pelbagai kecerdasan dalam diri setiap individu2. Setiap individu mempunyai adunan kecerdasan yang unik dan sentiasa berubah3. Kecerdasan dalam diri setiap individu dan juga di antara individu itu adalah berbeza dari segi perkembangannya4. Semua kecerdasan adalah bersifat dinamik5. Kecerdasan Pelbagai boleh dikenal pasti dan dinyatakan6. Setiap individu berhak mendapat peluang untuk mengenal dan membangunkan kepelbagaian kecerdasannya7. Penggunaan satu daripada kecerdasan boleh digunakan untuk meningkatkan kecerdasan yang lain8. Latar belakang peribadi adalah faktor penting dalam membentuk pengetahuan, kepercayaan dan kemahiran dalam semua kecerdasan.
Penerangan Teori1. Setiap manusia mempunyai kesemua lapan kecerdasan Dalam diri setiap individu, kelapan-lapan kecerdasan berfungsi bersama dalam cara yang unik. Ada yang mempunyai tahap kecerdasan yang tinggi dalam hampir kesemua lapan kecerdasan dan sebaliknya bagi sesetengah orang. Kebanyakan daripada kita terletak di tengah-tengah dengan kekuatan dalam beberapa jenis kecerdasan, dan kurang terbentuk dalam satu atau dua jenis kecerdasan.2. Kecerdasan boleh dibangunkan. Gardner menyatakan bahawa setiap individu mempunyai kebolehan membangunkan kesemua kecerdasannya dengan adanya galakan, pengayaan dan pengajaran yang sesuai.3. Kecerdasan berfungsi bersama dengan cara yang kompleks. Tidak ada kecerdasan yang berfungsi secara bersendirian. Kecerdasan berinteraksi dan berkait dengan satu sama lain.4. Terdapat pelbagai cara untuk menjadi cerdas.Tidak terdapat satu set kelebihan seseorang mesti perolehi untuk dianggap sebagai cerdas. Ada orang yang tidak pandai menari tetapi sungguh cekap dalam membina model. Kedua-dua kecerdasan ini memerlukan kecerdasan kinestetikRasional kewujudan kecerdasan mengikut pendapat Howard Gardner:Gardner telah membuat rujukan daripada beberapa sumber untuk membuktikan wujudnya lapan jenis kecerdasan . Beliau cuba membezakan di antara kecerdasan yang mempunyai punca biologi dengan bakat atau kemahiran. Beliau mengenal pasti kriteria asas setiap kecerdasan perlu ada supaya boleh dianggapkan sebagai kecerdasan.1. Kajian kecederaan otak. Apabila seseorang mengalami kecederaan otak, satu bahagian kecerdasan akan rosak. Contohnya, apabila seseorang mengalami kecederaan di kawasan Broca, kecerdasan linguistik mungkin terjejas. Individu tersebut mungkin sukar untuk bertutur, membaca dan menulis, tetapi masih boleh mengira, menari dan menyanyi.
2. Individu luar biasa. Terdapat individu yang mempunyai tahap yang tinggi dalam sesuatu kecerdasan. Ada individu yang boleh mencongak nombor multi digit dalam kepala atau boleh memainkan gubahan muzik selepas sekali mendengarnya.(prodigy). Ada individu yang cacat mental tetapi mempunyai keupayaan yang tinggi dalam kecerdasan lain seperti muzik atau melukis. (savants).
3. Operasi Asas Setiap kecerdasan mempunyai satu set operasi asas. Contohnya dengan kecerdasan muzik, seseorang perlu boleh mendiskriminasi struktur ritma dan sensitif kepada nada.
4. Sejarah perkembangan Setiap kecerdasan mempunyai sejarah perkembangannya tersendiri.- masa timbulnya kecerdasan dalam zaman kanak-kanak, masa kemuncaknya dalam kehidupan seseorang dan masa kejatuhannya secara beransur. Kecerdasan muzik contohnya boleh memuncak pada peringkat awal tetapi kecerdasan linguistik mungkin memuncak pada peringkat lewat.5. Sejarah evolusi Setiap kecerdasan mempunyai asal-usul dalam sejarah manusia. Contohnya, bukti arkeologi menyokong kewujudan alat muzik kuno. Lukisan gua juga merupakan contoh bagi kecerdasan visual-ruang.6. Dapatan kajian psikologi Beberapa kajian psikologi membuktikan bahawa kecerdasan berfungsi secara berasingan. Contohnya, seseorang mungkin menguasai sesuatu kemahiran, seperti menyelesaikan masalah matematik, tetapi mungkin mereka tidak dapat membaca dengan baik. Begitu juga, seseorang individu mungkin mempunyai memori yang kuat untuk mengingati perkataan tetapi mungkin sukar untuk mengingati rupa seseorang.7. Dapatan psikometrik Ujian setara menyokong Teori Kecerdasan Pelbagai. Terdapat beberapa ujian setara yang menguji beberapa jenis kecerdasan. Jika seseorang dapat menyelesaian masalah yang memerlukan penaakulan abstrak, maka ini membuktikan beliau mempunyai kecerdasan logik-matematik.8. Sistem simbol. Kecerdasan boleh ditunjukkan dalam bentuk simbol. Contohnya, terdapatnya bahasa lisan dan penulisan, bahasa grafik, bahasa komputer dan sistem nota muzik.

Kaedah pembelajaran kontekstual membantu pelajar mengaitkan kandungan pembelajaran kepada situasi sebenar dan mencari makna tentang apa yang dipelajariCiri pembelajaran kontekstual :• Pelajar dapat memahami sesuatu yang dipelajari dalam situasi yang lebih luas yangberkait dengan real life issues.• Kaitan dapat dibuat apabila otak dapat membuat pola tertentu dengan apa yang dipelajari dan mengenepikan maklumat yang asing atau tidak berkaitan.• Pembelajaran mengikut konteks berlaku apabila pelajar mengaitkan antara:- apa yang dipelajari dan apa yang dilakukan- pengalaman di sekolah dan pengalaman dalam kehidupan- pengetahuan dan aplikasi- bidang akademik dan vokasional- pelbagai disiplin ilmu- kandungan subjek dan kegunaannya

TOPIK 3 STRATEGI, KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
PENGENALANMembantu kanak-kanak untuk belajar dengan yakin, dengan penuh tumpuan dan berkesan amat penting dalam persekolahan di peringkat rendah. Keadaan yang berjaya memandu murid untuk memberi tumpuan sepenuhnya dalam pembelajaran akan menjadikan mereka seronok dan terangsang untuk melibatkan diri sepenuhnya. Hal ini menunjukkan strategi, kaedah dan teknik yang sesuai dan berpatutan harus difahami oleh guru. Tajuk ini mebincangkan konsep dan prinsip strategi, kaedah dan teknik serta menghuraikan cara amalannya dalam dan luar bilik darjah supaya pengajaran mata pelajaran bidang Kajian Sosial berlangsung dengan berkesan dan pembelajaran berlaku dengan penuh keseronokan.OBJEKTIFDi akhir topik ini, anda seharusnya dapat:1. menyatakan maksud strategi, kaedah dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran; dan2. menjelaskan cara aplikasi strategi, pelbagai kaedah dan teknik untuk memastikan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.GAMBARAN KESELURUHAN TOPIKBidang pembelajaran dalam disiplin Kajian Sosial melibatkan sosiobudaya kehidupan murid. Dengan itu sudah pasti pembelajaran lebih bermakna apabila murid sendiri melakukan aktiviti dan menyampaikan sendiri pengalaman mereka. Dalam masa yang sama guru sebagai fasilitator menjadi pemangkin kepada pembelajaran berkesan.Seterusnya apabila aktiviti pembelajaran dialami oleh murid secara langsung, dipandu oleh guru dan dibantu dengan penggunaan bahan mengajar menarik, sudah pasti hasil pembelajaran boleh dicapai secara optimum. Ini menunjukkan bahawa strategi, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran yang digunakan haruslah sesuai untuk mendorong kepada pencapaian hasil pembelajaran yang diharapkan.

Topik 3 Tutorial
Maksud Pendekatan, Kaedah, Strategi dan Tekniki. PendekatanPendekatan dalam pendidikan berkait dengan cara sesuatu pelajaran disampaikan melalui proses pengajaran pembelajaran untuk mencapai hasil pembelajarannya dalam masa jangka panjang. Dalam memilih pendekatan kita akan memilih satu atau lebih model, prinsip dan teori pembelajaran supaya pembelajaran berlangsung dan ini memungkinkan kefahaman, penghayatan dan perubahan tingkah laku berlaku. Ini bermaksud untuk mencapai hasil pembelajaran jangka panjang, pelbagai strategi yang mengandungi kaedah, teknik dan aktiviti akan digunakanii. StrategiStrategi merujuk kepada perancangan tindakan yang menjurus kepada pencapaian objektif yang telah ditetapkan. Rancangan tindakan ini merangkumi kaedah dan teknik mengajar .Dengan adanya perancangan strategi, kaedah dan teknik dapat diatur secara sistematik, pengagihan masa disusun, penyediaan bahan dibuat mengikut kesesuaian dan kawalan kelas diuruskan dengan rapi.Strategi pengajaran pembelajaran haruslah berasaskan kepada tiga unsur utama iaitu guru, murid dan bahan pengajaran pembelajaran. Sebab itulah strategi dalam pendidikan dirujuk sebagai pemusatan guru, pemusatan murid dan pemusatan bahan.iii. KaedahKaedah pula lebih menekankan penyusunan langkah untuk mengajar secara sistematik berlandaskan prinsip dan teori pembelajaran. Langkah-langkah pengajaran disusun rapi dan kesinambunganya diikuti dengan teliti supaya ada urutan terarah untuk menimbulkan proses pembelajaran.iv. TeknikTeknik merupakan aktiviti - aktiviti yang diatur dalam kaedah dan strategi pengajaran pembelajaran. Ini dirancang dalam bentuk pelakuan dan kemahiran yang ingin diperolehi oleh murid. Kemahiran guru dalam mengelola aktiviti akan menjadikan kelas aktif dan pembelajaran memberangsangkan.

TOPIK 4 PERANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
PENGENALANDalam tajuk ini anda akan melihat perancangan yang membantu anda melaksanakan pengajaran dan pembelajaran subjek Kajian Sosial dengan lebih tersusun dan berkesan. Pendekatan-pendekatan dan beberapa teknik juga diberi dalam topik ini supaya pengetahuan anda lebih mantap dan kemahiran anda lebih baik untuk diaplikasikan dalam pengajaran andaOBJEKTIFDi akhir topik ini, anda seharusnya dapat:1. menjelaskan kepentingan perancangan dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Kajian Sosial;2. menghuraikan proses-proses dalam pengajaran;3. menyediakan persediaan mengajar mengikut keperluan pembestarian; dan4. menyusun langkah-langkah dan aktiviti pembelajaran dan pengajaran yang berteraskan aktivti.GAMBARAN KESELURUHAN TOPIKDalam pendidikan, pengajaran amat perlu dilaksanakan dengan baik dan berkesan supaya pembelajaran berlangsung dengan jayanya. Kejayaan dimaksudkan di sini adalah segala aspek pengajaran dan pembelajaran mencapai hasil pembelajaran yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tahap keberkesanan ini, penting sekali seorang guru yang terlibat dalam pengajaran membuat perancangan rapi dan tersusun. Oleh itu topik ini memandu guru untuk membuat rancangan tahunan, semester dan mingguan. Untuk pengajaran harian pula pendedahan diberi dengan lebih terperinci berdasarkan format Rancangan Pengajaran Harian yang berunsurkan pembelajaran bestari. Aktiviti yang berlandaskan pembelajaran koperatif juga didedahkan untuk memberi panduan kepada guru merancang aktiviti pembelajaran yang seronok (fun in learning). Dengan itu akan dapatlah menarik tumpuan murid dalam pembelajaran secara optimum

Topik 4 Tutorial
Rancangan Tahunan Kajian Tempatan merupakan jadual pembahagian tema, topik dan skop kajian dan hasil pembelajaran serta unsur patriotisme mengikut minggu persekolahan dalam tempoh setahun. Rancangan sebegini akan memudahkan kerja anda dan membantu anda untuk menyemak perkembangan pembelajaran murid mengikut kandungan dan hasil pembelajaran yang dinginkan sepanjang tahun.Rancangan SemesterUntuk membuat rancangan semester anda haruslah berpandukan kepada rancangantahunan yang telah dibuat terlebih dahulu sebentar tadi. Ini diibaratkan jika anda ingin membuat sepasang pakaian jenis seluar dan blaus, anda membeli empat meter kain ela dan perlu memotongnya kepada dua helai khas untuk bahagian seluar dan bahagian blaus. Kemudian barulah mudah untuk anda memotong setiap bahagian itu mengikut ukuran badan anda dan fesyen yang digemari.Ini bermakna setelah anda mempunyai Rancangan Tahunan untuk setiap mata pelajaran dengan mudah anda memindahkan kepada perancangan dua semester persekolahan seperti yang lazim. Rancangan ini lebih terperinci dan menjurus kepada apa yang akan diajar pada setiap semester.

Rancangan Mingguan
Anda perlu merujuk rancangan tahunan dan rancangan semester bagi menyediakan rancangan mingguan.Rancangan mingguan diperlukan untuk memudahkan anda menyediakan rancangan harian. Rancangan mingguan dipetik daripada rancangan tahunan mengikut minggu anda mengajar. Ini digolongkan sebagai satu perancangan merangkumi semua mata pelajaran yang anda ajar untuk minggu berkenaan. Kandungannya adalah seperti tarikh, hari, mata pelajaran, kelas, tema, topik, subtopik dan hasil pembelajaran bagi setiap mata pelajaran dalam senarai tersebut
Rancangan Harian
Rancangan harian merupakan jadual rancangan pengajaran untuk semua mata pelajaran yang anda akan ajar dalam sesuatu hari pengajaran. Ia merangkumi mata pelajaran, kelas, masa, tema/topik, subtopik, tajuk, aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Rancangan pengajaran harian hendaklah berdasarkan rancangan mingguan.

TOPIK 5 PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN BAHAN BANTUAN MENGAJAR
PENGENALAN Tajuk ini memfokuskan kepada penyediaan bahan bantuan mengajar dan seterusnya penggunaannya di dalam bilik darjah. Seseorang guru boleh menyediakan bahan tersebut dengan menggunakan peralatan yang terdapat di sekolah atau di persekitarannya atau melalui sumber internet. Bahan tersebut perlu menarik dan memudahkan guru untuk mengajar. Penggunaannya pula boleh dikongsi bersama-sama guru lain. Bahan ini akan menjadi sebahagian daripada bahan sumber di sekolah tersebut dan disimpan di pusat sumber.OBJEKTIFDi akhir topik ini, anda seharusnya dapat:1. menjelaskan bahan sumber mengajar yang terdapat di persekitaran;2. memperoleh bahan sumber melalui berbagai cara yang mudah dan berkesan;3. menyediakan bahan bantuan mengajar dengan menggunakan pelbagai teknik; dan4. menggunakan bahan tersebut untuk mengajar di dalam bilik darjah.GAMBARAN KESELURUHAN TOPIKTopik ini menjelaskan tentang bahan bantuan mengajar. Bahan bantuan mengajar merupakan satu sumber yang amat penting di dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Ada banyak cara menghasilkan bahan bantuan mengajar yang baik dan menarik dan sesuai digunakan di dalam bilik darjah. Guru perlu kreatif menghasilkan bahan tersebut dengan berbagai cara yang dinyatakan di dalam topik ini. Topik ini juga menjelaskan tentang penggunaan bahan tersebut supaya guru-guru dapat mencuba untuk menghasilkan bahan tersebut.

Topik 5 Tutorial
5.1 JENIS DAN CONTOH BAHAN BANTUAN MENGAJARCuba fikirkan sejenak soalan yang tertera di bawah ini. Adakah bahan bantuan mengajar penting kepada guru? Sempurnakah guru mengajar tanpa bahan bantuan mengajar?Bahan bantuan mengajar terbahagi kepada tiga:1. Bahan bercetak2. Bahan teknologi pendidikan3. Bahan berasaskan komputer5.1.1 Bahan BercetakBahan bercetak meliputi buku, majalah, jurnal, ensaiklopedia, surat khabar, kad katalog, kamus, buku teks dan sebagainya yang dihasilkan secara bercetak. Bahan bercetak seperti ini banyak disimpan di pusat sumber atau di perpustakaan atau pun di arkib. Semuanya dihasilkan oleh penulis-penulis atau pereka-pereka yang mahir dan terkenal dibidang masing-masing. Bahan ini akan diwarisi untuk dijadikan sumber rujukan bagi generasi hari ini dan dan datang. Di antara pusat sumber atau perpustakaan yang banyak menyimpan bahan bercetak ini ialah:A. Pusat Sumber SekolahPusat sumber sekolah adalah sebuah tempat yang menyediakan kemudahan serta koleksi bahan pengajaran dan pembelajaran bercetak yang diurus secara sistematik. Pusat sumber ini menyediakan maklumat perkhidmatan dan peluang bagi mengukuhkan pengajaran dan pembelajaran untuk penguasaan kemahiran asas serta kemahiran maklumat pendidikan. Ini semua membantu ke arah pembentukan masyarakat berbudaya ilmu, gemar membaca dan berkemahiran belajar sepanjang hayat.B. Perpustakaan AkademikPerpustakaan akademik terdapat di semua institusi pengajian tinggi awam dan swasta, institut-institut perguruan, politeknik, kolej matrikulasi, kolej-kolej awam dan swasta. Dasar kerajaan yang memberi perhatian utama kepada sektor pendidikan di institusi pendidikan tinggi (IPT) dengan memberi peruntukan kewangan yang besar membolehkan perpustakaan akademik dianggap sebagai perpustakaan yang termaju di negara ini jika dibandingkan dengan perpustakaan-perpustakaan lain saperti perpustakaan awam, perpustakaan sekolah atau perpustakaan khusus dalam mengumpul dan menghasilkan bahan bercetak.C. Perpustakaan KhasPerpustakaan ini juga menyimpan bahan bercetak. Ia merupakan sebuah organisasi atau badan kerajaan yang menyediakan kemudahan perkhidmatan khusus kepada pengguna organisasi atau mempunyai koleksi khusus dalam bidang berkaitan dengan kepentingan organisasi induk. Perpustakaan khas ini juga dikenali sebagai Pusat Sumber, Pusat Maklumat atau Pusat Rujukan.D. Perpustakaan AwamPerpustakaan awam terdapat di seluruh negara dengan tujuan untuk memastikan semua masyarakat tanpa mengira kaum, latar belakang dan peringkat umur mendapat kemudahan bahan bercetak bagi kemudahan mereka membaca dan menggunakan peralatan moden yang lain seperti perkakasan dan perisian komputer, televisyen, radio, pemain kaset video dan sebagainya bagi menambahkan ilmu pengetahuan maklumat mutakhir. Bahan rujukan di perpustakaan awam tidak kira buku atau media elektronik moden sentiasa diperbaharui dari masa ke semasa untuk memastikan pengguna mendapat perkhidmatan terbaik.E. Perpustakaan Negara MalaysiaPerpustakaan Negara Malaysia berperanan penting sebagai tempat penyimpanan bahan bercetak yang merupakan khazanah ilmu dalam memupuk budaya membaca dikalangan masyarakat menjelang alaf baru. Justeru, adalah menjadi tanggungjawab Perpustakaan Negara Malaysia untuk menyelaras pembangunan prasarana perkhidmatan perpustakaan dan maklumat di seluruh negara bagi memastikan agar seluruh masyarakat dapat menikmati kemudahan perkhidmatan maklumat yang berkesan.Tanggungjawab ini termaktub dalam Akta Perpustakaan Negara (Pindaan) 1987 Bahagian II Seksyen 4(2)(h) iaitu: "menggalakkan dan memudahkan penubuhan sistem perpustakaan awam seluruh negara selaras dengan piawai-piawai kebangsaan bagi mengadakannya." Juga termaktub dalam peruntukan Bahagian II Seksyen 4(2)(I) iaitu: "menggalakkan penubuhan suatu rangkaian perpustakaan khusus selaras dengan piawai-piawai kebangsaan bagi mengadakannya". Apakah kelebihan dan kelemahan bahan bercetak di tempat yang tersebut di atas?Kelebihannya: Murah, kekal, senang dirujuk, mudah alih, dan mudah akses.Kelemahannya: Tebal, berat, tidak boleh disunting, tidak terkini kerana bahan cetak seperti buku mengambil masa untuk ditulis, disunting, dicetak dan diedar.5.1.2 Bahan Teknologi PendidikanA. Alat Pandang Dengar (Audio-visual)Bahan alat pandang dengar (audio-visual) terdiri daripada mikrofich, radio, television, dan video. Bahan ini boleh diperolehi di mana-mana. Kebanyakannya diperolehi secara individu di rumah. Sebahagian besar sekolah-sekolah memiliki bahan tersebut yang kebanyakannya disimpan di pusat-pusat sumber sekolah. Bahan ini mudah menyelenggarakannya dan mudah digunakan pada bila-bila masa. Apakah kelebihan dan kelemahan bahan ini?Kelebihannya: Murah, menarik, penggunaan pelbagai pancaindera, mudah akses, boleh berulang tayang siaran, boleh digunakan di mana-mana dan bila-bila masa.Kelemahannya pula: Tidak tahan lasak, susah menyuntingnya dan tidak terkini.B. Papan PengajaranPapan unjuran adalah papan pengajaran yang digunakan secara langsung oleh guru untuk menyampaikan pengajaran kepada murid. Biasanya papan unjuran terdapat dalam setiap bilik darjah secara kekal atau mudah alih.Terdapat beberapa jenis papan unjuran :(a) Papan Tulis (b) Papan Putih (c) Papan Magnetik (d) Papan Flip (e) Papan Pameran / Papan Kenyataan (f) Papan Flanel (g) Papan Gulung (h) Papan Slip (i) Papan ElektronikC. VISUALVisual ialah alat komunikasi yang dapat menyediakan rujukan konkrit yang lebih baik daripada lisan dan tulisan. Tujuannya untuk meningkatkan komunikasi di dalam pengajaran. Kekuatan bahan visual bergantung kepada kualiti penghasilannya. Bagi menghasilkannya perlu ada perancangan yang rapi dan panduan cara menggunakannya.Konsep dan Fungsi VisualVisual boleh didapati di dalam tiga bentuk iaitu fotografik, elektronik dan grafik. Fotografik dan video menyediakan ilustrasi melalui gambar, sejenis visual yang mewakili realiti dalam keadaan yang paling realistik, iaitu menyerupai sesuatu subjek atau situasi yang sebenar. Bahan grafik pula menyediakan ilustrasi secara artistik atau simbolik dan ia terdiri daripada dua kategori visual iaitu : •Visual analogik - menerangkan sesuatu konsep dengan menunjukkan sesuatu simbol yang dianggap dapat mewakili konsep tersebut.Visual organisasi merangkumi carta aliran graf, peta, carta kategori dan sebagainya. Ketiga-tiga bentuk visual yang disebutkan boleh dilakukan secara sendirian atau dibuat secara kombinasi.Fungsi visual amat penting dalam komunikasi dan visual tersebut perlulah mempunyai ciri-ciri berikut:- mudah dan jelas dibaca dan di fahami- mesej dapat di tafsir tanpa terlalu bersusah payah. Jika terlalu senang, pelajar mungkin tidak meneliti visual dengan terperinci. Mereka juga mudah merasa jemu. Jika terlalu sukar, pelajar akan rasa kecewa dan bosan.- Mendorong interaksi yang aktif antara pelajar, guru dan bahan visual- Membantu memfokuskan pelajar kepada bahan dalam visual.Latihan 5.1 Kenapa bahan visual amat sesuai untuk pengajaran mata pelajaran Kajian Sosial ?5.1.3 Bahan Berasaskan KomputerBahan ini meliputi disket, cakra padat, cakra laser dan sumber internet. Bahan ini merupakan teknologi terkini yang sepatutnya dikuasai oleh semua guru. Kementerian Pelajaran hari ini telah membekalkan semua sekolah dengan peralatan komputer supaya setiap pelajar dapat menguasainya. Guru-guru pula telah dilatih dengan secukupnya supaya dapat menggunakan komputer di dalam proses pengajaran dan pembelajarannya. Komputer dapat memudahkan penyampaian guru dengan lebih menarik dan berkesan. Bahan bantuan menganjar pula mudah diperolehi melalui internet. Komputer boleh menyimpan maklumat-maklumat yang diperolehi dari berbagai sumber untuk digunakan bila-bila masa. Apakah kelebihan dan kelemahan bahan berasaskan komputer?Kelebihannya: Amat fleksibel, mudah dikemaskinikan, penggunaan multi-media, jaringan tidak terhad, canggih dan mesra pengguna.Kelemahannya: Mahal, menimbulkan tekanan, perisian terhad, bergantung kepada bekalan eletrik, perlu mahir mengoperasikan komputer.5.2 PENYEDIAAN BAHAN BANTUAN MENGAJARPenyediaan bahan bantuan mengajar merupakan tugas guru yang amat penting untuk menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih menarik dan berkesan. Tanpa bahan bantuan mengajar murid akan cepat jemu dan hilang minat untuk belajar. Murid mendengar dan guru bercakap tidak sesuai lagi hari ini kerana mengikut kajian pakar-pakar pendidikan, maklumat yang diperolehi melalui deria penglihatan adalah 75%, deria pendengaran 13%, deria sentuh 4%, deria rasa 4% dan deria bau 4%. Guru perlu mengajar supaya murid boleh menggunakan semua derianya di dalam proses pengajaran dan pembelajaran mereka.5.2.1 Kriteria Pemilihan Bahan Bantuan Mengajar(a) Perlulah selaras dengan dasar kerajaan dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.(b) Tidak bercanggah dengan nilai dan budaya masyarakat Malaysia dan diterima oleh semua kaum.(c) Mestil relevan dengan kurikulum pendidikan kebangsaan(d) Sesuai mengikut prisip pedagogi(e) Memberi maklumat terkini(f) Tidak terlalu mahal berbanding faedah yang diberi (cost effective)(g) Mudah diperolehi(h) Mudah digunakan(i) Mudah alih dan disenggara(j) Memberi pelbagai rangsangan dan mengguna pelbagai deria(k) Boleh digunakan berulangkali dan di dalam situasi yang berlainan5.2.2 Penyediaan Bahan Penyediaan bahan perlulah menggunakan kaedah tertentu dan sesuai supaya bahan yang dihasilkan dapat digunakan secara maksimum. Disamping itu ia boleh disimpan dengan selamat. Di dalam penyediaan bahan beberapa perkara yang perlu kita fikirkan:(a) Bahan bercetak saperti carta, graf sukar dikemaskinikan dalam masa yang singkat dan penyediaannya mengambil masa yang lama sedangkan bahan berkomputer boleh dikemaskinikan pada bila-bila masa mengikut keperluan. Oleh itu di syorkan supaya guru lebeh banyak menggunakan bahan berkomputer.(b) Kebanyakan bahan audio visual boleh didapatkan di dalam internet. Bahan-bahan ini boleh digunakan dan diintegrasikan dengan komputer.(c) Oleh yang demikian penggunaan sumber pembelajaran berkomputer boleh meningkatkan lagi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran seorang guru.(d) Bahan pengajaran berkomputer pula selalu terdedah kepada kerosakan cakera keras, cakera padat, disket atau diserang virus. Oleh itu bahan bercetak masih berguna dan maseh relevan pada masa kini. Dalam penyediaan bahan pula guru perlu menguasai kemahiran memilih bahan yang sesuai untuk digunakan dengan optimum supaya mencapai kesan terbaik di dalam pengajaran dan pembelajarannya. Selepas mengenalpasti bahan pembelajaran yang boleh digunakan di dalam pengajaran dan pembelajaran, seseorang guru perlu membuat keputusan untuk memilih bahan yang paling berkesan untuk digunakan. Guru pula perlu mahir menggunakan bahan yang telah dikenalpasti itu dengan optimum untuk mencapai kesan terbaik.5.2.3 Teknik Penyediaan Bahan(a) Teknik cantuman / gabunganSeseorang guru boleh mencantumkan bahan-bahan daripada pelbagai sumber untuk menghasilkan bahan pengajaran yang amat berkesan. Contohnya seorang guru boleh menggunakan authorware untuk mencantumkan bahan daripada sumber audio kaset, pita video, perisian multi-media dan bahan internet dalam word processor atau power point atau electronic presentation untuk menghasilkan bahan pengajaran yang menarik dan berkesan. Pernahkah anda menghasilkan bahan tersebut ?(b) Teknik penggunaan serentakKemahiran menggunakan pelbagai bahan secara serentak dengan optimum juga perlu ditingkatkan di kalangan guru. Penggunaan bahan pelbagai sumber akan memberi kesan kepada semua pancaindera murid. Aktiviti hands-on serta interaksi dengan alat teknologi canggih akan mengoptimumkan proses pembelajaran. Contohnya, guru boleh mengemukakan pengajarannya dengan menggunakan bahan menarik daripada kaset audio, pita video, perisian multi-media dan menggunakan bahan cetak di dalam perbincangan dengan rakan sebaya. Pengajaran boleh ditambah lagi dengan menggunakan bahan daripada sumber internet untuk mendedahkan maklumat yang terkini. Pada akhir pengajarannya murid diperlukan membuat persembahan hasil pembelajaran melalui komputer dan disebarkan kepada rakan melalui classnet. Di samping itu murid boleh berbincang dan berinteraksi dengan menggunakan komputer masing-masing melalui classnet tadi.(c) Melahirkan ciptaan baruGuru perlu mengekspoitasikan semua sumber pembelajaran untuk mencipta bahan pengajaran dan pembelajaran yang canggih dari segi novelty, daya tarikan dan keberkesanannya. Guru perlu dahulu bersikap positif dan komited untuk sentiasa berusaha demi meningkatkan lagi mutu bahan yang diciptanya. Guru juga harus peka kepada respon pelajar terhadap penggunaan bahannya dan sentiasa memperbaikinya.(d) Perkongsian melalui jaringanCiptaan guru haruslah dikongsi diantara guru dan antara sekolah dengan sekolah yang lain supaya ia boleh dinikmati bersama. Disarankan semua guru bermuafakat antara satu sama lain untuk berkongsi bahan melalui edunet. Dengan kepakaran masing-masing guru boleh menumpukan penghasilannya di dalam sesuatu bidang dan dikongsi bersama. Melalui internet seseorang guru boleh mengembangkan potensinya menghasilkan bahan pengajaran sehingga peringkat antarabangsa(e) Penyelidikan dan pembangunanGuru digalakkan membuat kajian tindakan di sekolah. Kajian sebegini dapat mengesan maklum balas murid terhadap bahan pengajaran yang digunakan. Hasil kajian mengenai keberkesanan bahan akan dapat disebarkan dan bagitu juga guru-guru lain boleh meneruskan kajian tersebut dan ia akan dapat meningkatkan lagi keberkesanan bahan tersebut dan seterusnya dapat meningkatkan mutu pengajaran di dalam bilik darjah.5.2.4 Sumber-Sumber Bahana. Katalog(i) Katalog ialah rekod kemaskini mengenai koleksi sesebuah pusat sumber dan juga merupakan wakil buku dan bukan buku dalam pusat sumber.(ii) Katalog digunakan bertujuaan untuk memudahkan pembaca mencari bahan/maklumat.(iii) Terdapat beberapa jenis katalog seperti berbentuk kad, buku visible indeks, mikrofis dan data buku dalam komputer (OPAC)(iv) Terdapat tiga jenis kad katalog iaitu kad pengarang, kad judul dan kad perkara.(v) Kad-kad tersebut disimpan atau disusun dalam laci-laci kabinet katalog yang biasanya diletakkan pada sudut atau ruang yang mudah dilihat.(vi) Tiap-tiap laci dilabelkan dengan huruf dan perkataan yang menunjukan susunan kad-kad dan jenis indeks untuk memudahkan para pengguna membuat rujukan.b. Kamus(i) Buku yang mengandungi kata-kata yang disusun menurut abjad dengan keterangan tentang perkataan dinyatakan dalam bahasa yang sama atau dalam bahasa yang lain.(ii) Bahan yang menerangkan tentang perkataan-perkataan, sebutan, ejaan, asas perkataan, penggunaan perkataan tersebut dalam ayat, imbuhan, makna seerti, terjemahan dan jenis perkataan. Contoh-contoh Kamus: Kamus Dwibahasa, Kamus Dewan, Kamus Inggeris-Melayu Dewan, Kamus Arab dan sebagainya.c. Ensiklopedia(i) Bahan yang mengandungi pelbagai maklumat dalam semua bidang ilmu pengetahuan.(ii) Menjelaskan prinsip-prinsip umum yang asas serta penerangan ringkas mengenai definisi, gambaran, penjelasan, sejarah, kedudukan semasa, statistik dan bibliografi.(iii) Bertujuaan untuk menjadi bahan rujukan: mengandungi artikel-artikel penyelidikan, bibliografi bidang-bidang tertentu, data-data ringkas seperti nama orang, tarikh lahir, tempat-tempat geografi dan peristiwa-peristiwa. Bibliografi di akhir setiap artikel adalah bertujuan untuk pembaca membuat rujukan lanjut.Contoh-contoh Ensiklopedia: Ensiklopedia Britannica, The World Book Encyclopedia dan The Encyclopedia of Psychology.d. Kamus Biografi(i) Merupakan sketsa riwayat hidup yang disusun mengikut abjad menggunakan nama keluarga (surname). Maklumat yang diberi adalah keterangan ringkas mengenai tokoh-tokoh terkenal seperti kehidupannya, minat, pendidikan, latar belakang, kedudukan dan alamat yang dinyatakan secara gabungan.(ii) Jenis-jenis kamus Biografi :universal (tidak terbatas kepada negara atau profesion);kebangsaan (meliputi negara tertentu bagi semua profesion);profesional (terhad kepada tokoh-tokoh di dalam bidang tertentu sama ada universal atau kebangsaan)e. Almanak / Buku Tahunan(i) Almanak adalah satu komponen data-data dan statistik penting mengenai negara, tokoh-tokoh, peristiwa dan sebagainya. Diterbitkan tiap-tiap tahun atau dua tahun sekali.(ii) Almanak lebih umum dan Buku Tahunan lebih khusus (mengendalikan perkara-perkara tertentu sahaja).(iii) Tujuan Buku Tahunan ialah untuk merekodkan aktiviti tahunan bagi negara atau bidang-bidang tertentu, untuk menunjukan aliran (trend) perkembangan tamadun sebagai kunci kepada maklumat tambahan kerana memberikan punca maklumat.(iv) Terdapat Buku Tahunan Khusus yang mencatitkan nama tokoh tokoh utama dalam sesuatu bidang dengan alamat dan sejarah hidup ringkas. Contoh-contoh Almanak / Buku Tahunan: Reader's Digest Almanac and Yearbook, World Almanac and Book of Facts, Malaysia Yearbook.f. Direktori(i) Suatu senarai mengenai orang atau organisasi yang disusun secara sistematik mengikut susunan abjad atau nombor pengkelasan(ii) mengandungi alamat afiliasi (afiliation) untuk individu. Ia juga mengandungi alamat, fungsi, staf dan lain-lain data mengenai organisasi. Contoh-contoh Direktori: The Foundation Directory, American Universities and Collages, Direktori Telefon, Directory of Special Libraries and Information Centres.g. Gazetir(i) Sejenis kamus mengenai tempat-tempat. Memberikan maklumat maklumat tentang sejarah, statistik, kebudayaan dan lain-lain yang berkenaan mengenai tempat-tempat.(ii) Edisi baru memberikan maklumat semasa dan edisi lama memberikan maklumat sejarah mengenai tempat-tempat itu. Biasanya terdapat di dalam atlas dan ada juga dibuat berasingan. Merupakan indeks tidak lansung untuk mengesan maklumat mengenai tempat-tempat.Contoh Gazetir: Colombia-Lippincott Gazzetter of the World.h. Bibliografi(i) Nama yang diberikan untuk suatu senarai buku-buku, manuskrip dan lain-lain penerbitan, dan diterang dan disusun secara sistematik.(ii) Bibliografi terdiri daripada beberapa jenis.Bibliografi Umum tidak terhad kepada seorang pengarang, perkara, negara atau jangka masa. Bibliografi Pengarang adalah senarai karya-karya yang dihasilkan oleh seorang pengarang. Bibliografi Perkara pula terhad kepada satu perkara sahaja.Bibliografi Kebangsaan atau Wilayah pula mengandungi bahan berkaitan dengan sesebuah negara atau wilayah.Bibliografi Perdagangan tertumpu kepada perniagaan buku dan membekalkan maklumat untuk membeli dan menjual buku.i. Indeks(i) Tidak memberikan maklumat tetapi menunjukan dimanakah maklumat itu boleh didapati. Contoh indeks buku menunjukan muka surat yang mengandungi maklumat yang dicari.(ii) Indeks untuk bahan berkala:Indeks am: meliputi banyak jenis bahan berkala (umum atau khusus)Indeks perkara: mengandungi bahan bukan sahaja dari bahan berkala tetapi juga buku, risalah, laporan dan lain-lain dokumen.(iii) Indeks surat khabar.(vi) Indeks Serials(v) Indeks bahan dalam koleksi sajak, drama, fiksyen, lagu-lagu dan lain-lain.(vi) Indeks online: CD ROMj. Buku Laporan Tahunan(i) Buku Laporan Tahunan merupakan rujukan yang berguna dan mudah tentang negara dan industri.(ii) Memuatkan maklumat-maklumat pentadbiran, pengurusan, peristiwa,aktiviti-aktiviti yang sebagainya tentang sesebuah negara, pertubuhan dan industri yang dijalankan sepanjang tahun itu. Segala maklumat maklumat mutakhir dibuatkan secara jelas dan tepat untuk memudahkan pembaca memanfaatkannya.(iii) Buku ini biasanya diterbitkan oleh dewan perniagaan, jabatan kerajaan atau syarikat perniagaan. Maklumat yang terkandung di dalam Buku Laporan Tahunan termasuklah: Information Malaysia Year Book dan Buku Rasmi tahunan MalaysiaBuku Tahunan Perangkaan Malaysia.k. Peta / Atlas(i) Peta adalah gambaran alam yang sebenar tetapi telah dikecilkan dalam bentuk yang mudah dikaji melalui penggunaan grafik.(ii) Atlas pula ialah kumpulan peta yang telah dijilid dalam bentuk buku. Peta merupakan sumber maklumat terperinci yang menggunakan simbol-simbol dan gambaran grafik untuk menerangkan sesuatu idea, kedudukan bandar,sungai, jenis-jenis tumbuhan, taburan penduduk dan sebagainya.(iii) Peta boleh didapati dalam enskopedia, laporan, buku panduan dan sebagainya.RUMUSANBahan bantuan mengajar merupakan sumber penting di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Tanpa bahan bantuan mengajar mungkin objektif pengajaran kurang tercapai. Oleh sebab itu penggunaan bahan bantuan mengajar adalah amat digalakkan penggunaannya. Bahan bantuan mengajar tidak akan berkesan tanpa penyediaan yang baik dan berinovatif dan berinteraktif. Banyak kriteria pemilihan bahan bantuan mengajar perlu ada supaya ia lebih berkesan dan menarik. Bahan bantuan mengajar yang baik perlu disediakan oleh guru supaya proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan baik dan berkesan serta mencapai objektifnya.GLOSARIAlat Pandang Dengar ¬ Alat yang dipakai menggunakan deria melihat dan mendengarBahan Bercetak ¬ Melibatkan semua jenis bahan yang dihasilkan melaluipercetakan.UJIAN 11. Bahan berasaskan komputer ini menjadi satu masalah kepada pelajar luar bandar; Jelaskan.UJIAN 21. Senaraikan 5 kriteria pemilihan Bahan Bantuan Mengajar?


TOPIK 6 PENGAJARAN MIKRO DAN MAKRO
PENGENALANBagi seorang guru pengajaran mikro dan makro biasa bagi mereka kerana mereka pernah mengalaminya semasa mengikuti kursus perguruan di universiti atau di maktab perguruan. Bagi bakal guru pula mereka akan mengalaminya sebelum mereka keluar membuat latihan mengajar. Melalui pengajaran mikro dan makro anda didedahkan dengan pengajaran seolah-olah di dalam bilik darjah dan anda akan mengetahui kelemahankelemahan dan kekuatan-kekuatan anda melalui komen yang dibuat oleh pensyarah atau pun rakan sekelas anda. Disamping itu anda berpeluang menonton hasil pengajaran anda melalui rakaman yang dibuat di bilik mikro untuk anda sendiri menilai pengajaran anda dan mengenalpasti kekuatan dan kelemahan anda. Pengajaran mikro amat penting untuk mengesan kelemahan-kelemahan setiap bahagian pengajaran supaya dapat diperbaiki lebih awal.OBJEKTIFDi akhir topik ini, anda seharusnya dapat:1. menjelaskan maksud pengajaran mikro dan makro;2. menerapkan kemahiran-kemahiran dan teknik-teknik pengajaran di dalam pengajaran mikro dan makro;3. membuat pengajaran mikro dan makro; dan4. membuat refleksi.GAMBARAN KESELURUHAN TOPIKTopik ini menggambarkan tentang bentuk pengajaran yang sesuai dilaksanakan bagi melatih guru pelatih yang akan membuat latihan amali (praktikum) di sekolah. Ia juga dapat menjelaskan situasi sebenar pengajaran mikro dan akan membantu guru pelatih melaksanakan pengajaran makro di dalam bilik darjah. Jika diteliti ia akan banyak membantu memperbaiki kelemahan di dalam bahagian-bahagian tertentu semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlaku. Melalui pengajaran mikro, pensyarah, rakan dan pelatih tersebut boleh memberi komen tentang pengajaran tersebut dan seterusnya guru pelatih berkenaan boleh memperbaiki dan mengisi yang “lompang”.

Topik 6 Tutorial
Pengajaran mikro adalah satu teknik pengajaran yang memakan masa tidak melebihi lima belas minit. Tujuannya memberi kemahiran mengajar secara berperingkat. Guru pelatih boleh memahirkan diri mereka untuk menjalankan aktiviti pengajaran saperti pengajaran set induksi, menjalankan aktiviti berkumpulan atau mencuba menerapkan pelbagai teknik-teknik pengajaran di dalam pengajaran mikro mereka. Pelbagai teori juga boleh diterapkan melalui pengajaran ini.Pengajaran mikro bermaksud latihan pengajaran amali yang dipermudahkan dari aspek skop dan organisasinya. Istilah `mikro' bermaksud sesuatu yang kecil dan apabila dikaitkan dengan pengajaran ini bermaksud aspek utama iaitu saiz kelas, masa dan kemahiran mengajar dijadikan "kecil" dalam serba serbi.Pengajaran makro pula adalah merupakan latihan mengajar sepenuhnya. Pengajaran makro dijalankan semasa membuat latihan mengajar (praktikum) disekolah. Sebelum pengajaran berlaku anda perlu membuat persediaan dengan lebih terperinci

Pengajaran mikro dapat membantu guru pelatih memperbaiki kelemahan-kelemahan di dalam bahagian-bahagian tertentu semasa pengajaran. Rakan-rakannya pula yang menyaksikan pengajaran tersebut secara langsung atau melalui rakaman boleh menjadikan panduan semasa giliran mereka mengajar. Hasil daripada komen pensyarah atau rakan-rakan sekelas akan membantu guru tersebut memperbaiki kelemahan yang dilakukannya. Komponen-komponen dalam pengajaran makro pula telah memberi panduan yang terperinci dalam menyediakan guru pelatih mengajar sebelum menjalani sistuasi sebenar semasa praktikum.


TOPIK 7 PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN
PENGENALANTajuk ini akan memberi kefahaman tentang apa yang dimaksudkan dengan penilaian dan pentaksiran. Di dalam topik ini akan dapat menjelaskan jenis-jenis penilaian dan pentaksiran, alat-alat penilaian dan pentaksiran. Aktiviti penilaian yang dijalankan boleh mengukur sejauh mana hasil pembelajaran dapat dicapai dan dengan itu sebarang tindakanan penambahbaikan yang perlu bolehlah dirancang dan diatur seterusnya.OBJEKTIFDi akhir topik ini, anda seharusnya dapat:1. menjelaskan maksud dan jenis-jenis penilaian;2. menjelaskan alat-alat penilaian dan pentaksirannya;3. menghasilkan pelbagai bentuk alat penilaian dan pentaksirannya; dan4. membina jadual mengikut pelbagai skala.GAMBARAN KESELURUHAN TOPIKTopik ini merangkumi tentang penyertian penilaian supaya dapat memberi gambaran keseluruhan tentang penilaian dan pentafsiran. Ia juga memuatkan tentang jenis-jenis penilaian dan alat-alat penilaian. Topik ini akan dapat membantu guru menjalankan beberapa kaedah penilaian di sekolah dan ini dapat memudahkan guru melaksanakan penilaian dengan lebih berkesan.

Topik 7 Tutorial

TOPIK 8 PROFESIONALISME GURU
PENGENALANAdakah pekerjaan perguruan layak digolongkan dalam status profesional? Apakah sifat dan kualiti yang seharusnya dimiliki oleh seseorang yang bergelar guru? Apakah kriteria yang perlu ada untuk melahirkan guru berkesan? Persoalan-persoalan inilah yang akan dibincangkan untuk melihat ciri-ciri guru, sikap dan sahsiah yang sepatutnya dimiliki seorang guru dan sejauh mana komitmen dan dedikasi yang diperlukan oleh seorang yang bergelar guru. Selanjutnya, bagi melahirkan guru berkesan, guru perlu menguasai ilmu, mempunyai pengetahuan dan keupayaan dalam aspek pengurusan kemahiran pengajaran dan pembelajaran di samping mempunyai kreativiti.OBJEKTIFDi akhir topik ini, anda seharusnya dapat:1. menyatakan ciri-ciri guru yang cemerlang;2. menerangkan sikap dan sahsiah seorang guru yang profesional;3. merumuskan kriteria guru berkesan; dan4. menghubungkait elemen pengusaaan ilmu, kemahiran dan kreativiti dengan status guru berkesanTopik 8 Tutorial

TOPIK 9 PENYELIDIKAN TINDAKAN
PENGENALANSeseorang guru perlu mempunyai ilmu pengetahuan yang mendalam, menguasai kemahiran mengajar, mempunyai kefahaman terhadap tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan serta mempunyai sikap positif terhadap pekerjaannya. Kualiti-kualiti tersebut merupakan ciri-ciri profesionalisme keguruan. Di dalam konteks perkembangan profesionalisme keguruan, usaha meningkatkan teknik pengajaran dalam bilik darjah amat digalakkan. Guru harus sentiasa berusaha membawa perubahan dan penyesuaian teknik pengajaran dan pembelajaran demi meningkatkan prestasi di samping memberi perkhidmatan yang bermutu tinggi dalam profesion mereka. Usaha ini boleh dilaksanakan dengan menguasai beberapa kaedah asas seperti menjalankan kajian terhadap kesan aktiviti pengajaran dan pembelajaran mereka di dalam bilik darjah, menggunakan teknik refleksi dan menguasai kemahiran penilaian kendiri untuk meningkatkan kemahiran kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Di dalam topik ini, anda akan didedahkan kepentingan dan proses menjalankan penyelidikan tindakan.OBJEKTIFDi akhir topik ini, anda seharusnya dapat:1. menyatakan fungsi dan kepentingan penyelidikan tindakan;2. merancang dan melaksanakan penyelidikan tindakan;3. menganalisis data dan membuat pelaporan dapatan penyelidikan; dan4. membuat penilaian penyelidikan tindakan yang dijalankan dan mampu membuat penambahbaikan.

Topik 9 Tutorial

TOPIK 10 REFLEKSI
PENGENALANTopik ini memberikan tumpuan kepada kemahiran membuat refleksi. Kemahiran membuat refleksi yang didedahkan bertujuan agar anda dapat menjadikannya sebagai suatu amalan dalam proses pengajaran pembelajaran, seterusnya dapat meningkatkan profesionalisme keguruan. Melalui amalan refleksi juga anda dapat menilai aspek-aspek yang menjadi kekuatan dan kelemahan anda sewaktu proses pengajaran pembelajaran berjalan. Adalah diharapkan anda mendapat kefahaman yang jelas dan dapat menggunakan refleksi sebagai satu kaedah untuk anda menilai keberkesanan teori dan amali sewaktu anda melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran.OBJEKTIFDi akhir topik ini, anda seharusnya dapat:1. menyatakan maksud refleksi;2. menjelaskan kepentingan membuat refleksi dalam pengajaran dan pembelajaran;3. berupaya membuat refleksi dan penilaian kendiri dalam semua aspek yang melibatkan pengajaran dan pembelajaran; dan4. menjadikan refleksi sebagai budaya kerja profesion keguruan.

0 ulasan:

Catat Ulasan